مشتری گرامی:
لطفا قبل از پرداخت هرگونه وجه مراتب زیر را مطالعه نموده و موافقت خود را با آن اعلام نمائید و در صورت عدم موافقت از پرداخت وجه خودداری نمائید.
در خصوص مبالغی که به عنوان هزینه جلسات مشاوره پرداخت میگردند در صورت انصراف متقاضی از دریافت مشاوره به هر دلیلی، به هیچ عنوان قابلیت بازگشت وجه وجود ندارد.
در خصوص مبالغی که سابق بر امضای قرارداد مکتوب و به عنوان پیش پرداخت قرارداد به مشاور پرداخت میگردد، اولا واریز وجه به منزله قبول قرارداد از جانب متقاضی و تعهد ایشان به مراجعه جهت امضای قرارداد کتبی مییاشد و ثانیا در صورت انصراف متقاضی هیچ مبلغی به ایشان مسترد نخواهد گردید.
در خصوص مبالغی که به عنوان اقساط قرارداد های مکتوب پرداخت میگردند ؛ در صورت انصراف متقاضی از پیگیری قرارداد؛ با موضوع مطابق قرارداد برخورد خواهد گردید
در خصوص مبالغی که به صورت ریالی و بدل از ارز های خارجی پرداخت میگردند، در صورتی که به هر دلیلی بازگشت وجهی صورت پذیرد ؛ عین مبلغ ریالی دریافت شده بدون در نظر گرفتن افزایش یا کاهش ارزش آن در مقایسه با زمان پرداخت و زمان استرداد نسبت به ارز های خارجی به متقاضی مسترد خواهد گردید.